Výchovný poradca:

                                              PaedDr. Ľubica Tkáčová

Výchovné poradenstvo je súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. Prispieva k utváraniu všestranne rozvinutej a zdravej osobnosti žiaka v procese  výchovy a vzdelávania, podieľa sa na riešení problémov vo vývoji, pomáha riešiť pedagogické a psychologické otázky profesijnej orientácie žiakov.

Konzultačné hodiny pre žiakov: podľa individuálnej dohody

Konzultácie pre rodičov: podľa individuálnej dohody 

Hlavné  činnosti  výchovného poradcu na strednej škole sú

1) poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a   problémového vývinu detí a mládeže.

2) konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania

3) koordinačná činnosť – sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Psychológ pridelený z CPPPAP:

                                              Mgr. Mojmír Trebuňák  

e- mail : trebunak.centrum@gmail.com