Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane za rok 2020

Aj tento rok je možné darovať 2% zo svojich daní.

Zamestnanci tak musia urobiť na štruktúrovanom novom tlačive. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30.4.2021 daňovému úradu podľa miesta bydliska. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré  vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15.4.2021.

Občan či živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať aj 3%, ak v roku 2020 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2% (3%) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1% zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2020 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, právnická osoba môže prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2%.

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Tí, ktorí si odložia podanie daňových priznaní, poukazujú podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie (napr. jún 2021).

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

Bližšie informácie k mechanizmu poukazovania 2% nájdete na stránke www.rozhodni.sk

Údaje o občianskom združení:

Názov: Združenie na podporu regionálneho rozvoja a vzdelávania

Adresa: Užhorodská 39, 040 01 Košice

IČO: 35565900   DIČ: 2021957069

IBAN: SK53 5600 0000 0004 2589 8004

BIC:  KOMASK2X

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Pobočka : hlavná pobočka Košice, Hlavná 7