Všeobecné pokyny a informácie:

1. Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti.

2. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.

3. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov).

4. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá má funkcie Graph, Graphic, Calc, Solve, má grafický displej, je súčasťou mobilného telefónu a programovateľnú kalkulačku.

5. Súčasťou testu z matematiky je prehľad vzťahov, ktorý môžete používať.

6. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky), nesmú byť na laviciach.

7. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu musíte oznámiť administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj odchod oznámite administrátorovi testu.

8. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.

9. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.

10. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom a iným elektronickým zariadením, opisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. Vtom prípade musíte opustiť učebňu a skúška je neplatná. Ak predseda preruší EČ MS z daného predmetu, môžete vykonať PFIČ aj ÚFIČ MS z tohto predmetu v tomto školskom roku. Ak predseda preruší PFIČ MS z daného predmetu, môžete v tomto školskom roku vykonať ÚFIČ MS z tohto predmetu, ale PFIČ MS môžete opakovať až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Prerušenie skúšky z určitého predmetu však nemá vplyv na možnosť vykonania MS z ostatných predmetov v tomto školskom roku.

Termíny konania MS:

MS sa koná v riadnom skúšobnom období (marec až jún príslušného školského roka) alebo

v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka, alebo

september, alebo február nasledujúceho školského roka).

Riadne skúšobné obdobie

Termín EČ a PFIČ MS určuje MŠVVaŠ SR. V tomto školskom roku určilo riadny termín

EČ a PFIČ MS nasledovne:

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 13. marec 2024 (streda) – cudzie jazyky
  • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

Termín ÚFIČ MS určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja

(OŠ OÚ). Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom júna

príslušného školského roka. Pred začiatkom konania ÚFIČ MS sa žiak päť po sebe

nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje na vyučovaní (akademický týždeň). Tieto dni sú

určené na prípravu žiaka na skúšku.

Bližšie info k MS 2024 na : 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia: