Maturitná skúška 2020

POKYNY K MS 2020:

1. Riadny termín EČ a PFIČ MS 2020 sa uskutoční z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra                    17. marca 2020  (utorok)
  • anglický jazyk                                             18. marca 2020   (streda)
  • matematika                                                19. marca 2020   (štvrtok)

2. Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2019  sa uskutoční v termíne 31. marec – 3. apríla 2020. Dni a miesto konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich s dostatočným predstihom.

3. Termíny ÚFIČMS 2020 sa uskutočnia v termíne od 27. mája 2020 do 28. mája 2020.

4. Opravný termín EČ a PFIČ MS 2020  pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2020. Dni a miesto konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich s dostatočným predstihom.

Bližšie info k MS 2020 na : https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Položka:

Dôležité termíny

Maturita 2020

Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v šk. roku 2019/2020: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia

MATURITA 2020

Všeobecné pokyny a informácie:

1. Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti.

2. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.

3. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov).

4. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá má funkcie Graph, Graphic, Calc, Solve, má grafický displej, je súčasťou mobilného telefónu a programovateľnú kalkulačku.

5. Súčasťou testu z matematiky je prehľad vzťahov, ktorý môžete používať.

6. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky), nesmú byť na laviciach.

7. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu musíte oznámiť administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj odchod oznámite administrátorovi testu.

8. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.

9. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.

10. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom a iným elektronickým zariadením, opisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. Vtom prípade musíte opustiť učebňu a skúška je neplatná. Ak predseda preruší EČ MS z daného predmetu, môžete vykonať PFIČ aj ÚFIČ MS z tohto predmetu v tomto školskom roku. Ak predseda preruší PFIČ MS z daného predmetu, môžete v tomto školskom roku vykonať ÚFIČ MS z tohto predmetu, ale PFIČ MS môžete opakovať až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Prerušenie skúšky z určitého predmetu však nemá vplyv na možnosť vykonania MS z ostatných predmetov v tomto školskom roku.

Prajeme vám úspešnú MATURITU 2020.