Harmonogram  ÚFIČ september 2023

riadny a opravný termín

12.9.2023 – utorok

Predmet                                 začiatok prípravy

anglický jazyk                     11:00 h.

biológia                                13:30 h.

geografia                             14:20 h.

informatika                         14:00 h.

matematika                         13:00 h.

občianska náuka                12:00 h.

13.9.2023 – streda

Predmet                                 začiatok prípravy

slovenský jazyk                  8:00 h.

Žiak na maturitnú skúšku z daného predmetu príde s dostatočným predstihom, minimálne 15 min. pred začiatkom prípravy z daného predmetu do priestoru pred  zborovňou. Nezabudnite si občiansky preukazom.