1. polrok sa začína1.9.2022
Otvorenie školského roka 2022/20235.9.2022 o 9.00 h/pondelok
Rozdávanie učebníc KVI+I.A6.9.2022
Triedny aktív  rodičov pre všetky triedy13.9.2022 o 17.00 h  (utorok)
Triedny aktív  rodičov pre ostatné triedy27.9.2022 o 17.00 h  (utorok)
Odovzdanie záväzných prihlášok na maturitnú skúškudo 30.9.2022
Exkurzia Oswienčim 3. – 4.10.2022
Jesenné prázdninyod  28.10. 2022  do 31.10. 2022
Stužková  slávnosť4.11.2022
Klasifikačná porada za 1. štvrťrok šk. r. 2022/202316.11. 2022 (streda)  
Deň študentov  16.11.2022
Informatívne aktívy rodičov1.12.2022 od 17:00 – 18:00 h
Vianočné posedenie21.12.2022
Vianočné prázdninyod  23.12. 2022 do 5.1. 2023
Zimné sústredenieod 9.1.2023   do 13.1.2023
Klasifikačná porada za 1. polrok šk. roku 2022 / 202325.1.2023 (streda)
Odovzdávanie  vysvedčení31.1.2023
1. polrok končí31. 1.2023
Hodnotiaca porada za I. polrok31. 1.2023
2. polrok sa začína1. 2. 2023
Jarné prázdniny6.3.2023  – 10.3.2023
MS 2022 
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
Slovenský jazyk a literatúra                           14.3.2023 (utorok )
Anglický jazyk                                               15.3.2023 (streda)
Matematika                                                    16.3.2023 (štvrtok)
Prijímacie skúšky1.4.2023 (piatok)
Náhradný termín EČ a PFIČ MS 20233. – 5.4.2023
Veľkonočné prázdniny6.4.2023 – 11.4.2023
Klasifikačná porada za 3. štvrťrok šk. roku 2022/202313.4. 2023  – štvrtok
Prihlášky na voliteľné predmetydo 28.4.2023
Informatívne aktívy rodičov2.5.2023  od 17.00 do 18.00 h
Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roku 2022/2023 pre oktávu + IV.A17.5.2023 (streda)
Rozlúčka s maturantmi19.5.2023 (piatok)
Akademický týždeň pre maturantov22.5.2023 – 26.5.2023
Maturitné skúšky29.5.2023 – 31.5.2023
KOŽAZ31.5.2023 – 2.6.2023
Účelové cvičenie1.6.2023
Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roku 2022/202323.6.2023 (piatok)
Školské výlety od 26.6.2023
Úprava tried, odovzdávanie učebníc28. – 29.6. 2023
Odovzdávanie vysvedčení30.6.2023 (piatok)
Oceňovanie športovcov30.6.2023
2. polrok končí30.6.2023
Hodnotiaca porada30.6.2023
Opravný termín EČ a PFIČ MS 20225.-8.9.2023
Plán práce schválený na pedagogickej rade 2.9.2022