• zameraná na všestranný rozvoj pohybových schopnosti (gymnastka, plávanie, korčuľovanie, atletika, športové hry) prihliadajúc na vek športovca,
  • vykonávaná pod odborným dohľadom kvalifikovaných pedagógov a trénerov,
  • prebiehajúca v priestoroch poskytujúcich kvalitné podmienky na jej realizáciu,
  • komfortný presun z každého športoviska, využívaním mikrobusov,
  • využívanie moderných pomôcok vo vyučovacom procese športovej prípravy.