Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Súkromnej strednej športovej školy, Užhorodská 39, Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov  s aprobáciou:

anglický jazyk  – občianska náuka

voľné pracovné miesto je na dobu neurčitú,  100 % úväzok s nástupom od 1. septembra 2023.

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ, učiteľ strednej školy.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť, (dokladovaná pri podpise zmluvy lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti nie starším ako 3 mesiace),
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • cieľavedomosť, samostatnosť, práca v tíme,
 • základné IKT zručnosti (MS Windows, MS Office, internet/email),
 • pozitívny vzťah k športu a k športovcom

 Platové zaradenie a plat:   v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v minimálnej mesačnej výške 1161,50 € v závislosti od platovej triedy a počtu odpracovaných rokov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená najneskôr

dňa 19. 06. 2023 do 14.00 hod:

 • poštou na adresu školy: Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39, 040 11 Košice
 • osobne,
 • elektronickým podaním do elektronickej schránky Súkromnej strednej športovej školy, Užhorodská 39, Košice
 • e-mailom na adresu info@sssske.sk.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľného pracovného miesta.

Telefonický kontakt: 0902 034 081

 V Košiciach dňa 7. 6 2023                                                                                          Mgr. Pavol Blaško, riaditeľ školy