Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice oznamuje, že od 2.09.2022 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu

učiteľ anglický jazyk a ruský jazyk

     Záujemcovia môžu požadované doklady zasielať elektronicky na emailovú adresu: info@ssssske.sk

alebo poštou na adresu Súkromná stredná  športová škola, Užhorodská 39, 040 11 Košice. Bližšie informácie je možné získať na uvedenej emailovej adrese a tel. čísle +421915 865 378.

Kvalifikačné predpoklady:

– ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného

Požadované doklady:

– profesijný životopis

– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

– štruktúrovaný životopis,

– súhlas so spracovávaním osobných údajov.

 – bezúhonnosť (dokladovaná pri podpise zmluvy výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace),

– zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pri podpise zmluvy lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti),

– ovládanie štátneho jazyka (dokladované vysokoškolským diplomom).

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

– cieľavedomosť, samostatnosť, práca v tíme,

–  základné IKT zručnosti (MS Windows, MS Office, internet/email),

– pozitívny vzťah k športu a k športovcom.

Platové podmienky:

podľa zákona 552/2003 Z.z a 553/2003 Z.z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe

Ďalšie informácie

-žiadosti zasielať obratom na email info@ssssske.sk

-zastupovanie počas rodičovskej dobolenky

-úväzok 100 %.

-na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

V Košiciach dňa 26. 08. 2022                                                              

                                                                                                                                          Mgr. Pavol Blaško, 

                                                                                                                                                                  riaditeľ školy