Študijný odbor 7471 M športový manažment je určený pre talentovaných športovcov a dobrých žiakov, ktorí okrem športovej kariéry chcú pracovať v oblasti športu v nižšom manažmente športových klubov a zväzov, i ako organizátori či podnikatelia v oblasti športu v regeneračných a fitness centrách a v iných organizáciách v oblasti športu, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo pracovať v manažérskych pozíciách i mimo športu. Úspešným absolvovaním vzdelávania na škole, ktoré je ukončené maturitnou skúškou žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie.

Dĺžka štúdia:4 roky, denné štúdium
Poskytnutý stupeň vzdelania:úplné stredné odborné vzdelanie
Spôsob ukončenia štúdia:maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania:vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii:osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:výkon činností v nižšom manažmente:
– športových klubov,
– telovýchovných jednôt,
– športových zväzov,
– regeneračných centier,
– fitness centier,
– a iných organizácií.
Možnosti ďalšieho štúdia:Pomaturitné štúdium, študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.