K R I T É R I A

pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do 1.ročníka

Súkromnej strednej  športovej školy, Užhorodská 39 v Košiciach pre šk. rok 2021/2022

Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 boli vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 a z 26.1.2021 a usmernenia zo dňa 23.2.2021  vzťahujú sa na prijímanie uchádzačov o štúdium na Súkromnú strednú športovú školu, Užhorodská 39, Košice.

I.  Termín podania prihlášky:

 • Na podanie prihlášky sú 2 možnosti. Zákonný zástupca uchádzača o štúdium na SSŠŠ prihlasuje svoje dieťa 
  • na tlačive  „Prihláška na štúdium na stredné školy“. Vyplnenú ju odovzdá do 8. apríla 2021 riaditeľovi  ZŠ,  ktorú žiak navštevuje
  • elektronicky cez  svoj EduPage ( bližiš info bude zverejnené)
 • Zákonný zástupca uchádzača podáva prihlášku na  4 –ročné študijné odbory:
  • športové gymnázium kód 7451 J
  • športový manažment  kód 7471 M
 • Riaditeľ príslušnej ZŠ zabezpečí doručenie prihlášky na našu školu do 16. apríla 2021.

II. Termín konania prijímacej skúšky:    

Zimné športy:

1.termín: 20.4.2021 o 9.00 hod.

Ostatné športy:

1.termín: 5. 5.2021 o 9.00 hod.

2.termín: 12.5.2021 o  9.00 hod

 3. termín: 22.6.2021 o 8:30 hod

III. Pozvánka na prijímaciu skúšku

Každý  uchádzač  najneskôr do 10  dní  pred konaním  prijímacej  skúšky  obdrží  pozvánku  s pokynmi  a  kódom, ktorý  mu  bude  pridelený  v  súlade  so  znením  Zákona  o ochrane osobnosti.  Pod uvedeným kódom budú zverejnené dosiahnuté výsledky prijímacích skúšok . Na prihláške uviesť aktuálnu emailovú adresu a tel. číslo  zákonného zástupcu žiaka.

IV.  Kritéria prijímacieho konania pre obidva študijné odbory

1. Študijné výsledky

2. Športové kritéria

      2.1. Športové testy – prezenčne ( pozri prílohu “Hodnotenie – športové testy “)

      2.2. Športová výkonnosť, súťaž

3. Potvrdenie o zdravotnom stave

AD.1 Študijné výsledky:

Každý uchádzač získava bodové ohodnotenie za prospech na ZŠ. Do výpočtu  prospechu sa započítavajú známky z polročnej klasifikácie 9. ročníka z týchto predmetov: slovenský jazyk, matematika, biológia, dejepis, geografia, fyzika, chémia. Uchádzač získava bodové ohodnotenie za prospech z citovaných predmetov takto:

                                              za známku 1  získava  4 body

                                              za zámku   2  získava  3 body

                                              za známku 3 získava   1 bod

                                              za známku 4  získava  0 bodov 

  maximálny možný počet získaných bodov je 28.

V prípade, že žiak má na prihláške z daného  predmetu z polročnej klasifikácie v 9. ročníku uvedené „absolvoval“, tak toto hodnotenie bude nahradené  známkou z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

AD. 2 Športové kritéria:

      2.1. Športové testy – prezenčne

Testy všeobecnej výkonnosti  zohľadňujú  všeobecné pohybové schopnosti a pohlavie uchádzača. Výsledky     v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou  od 0 do 10 bodov.

Testy všeobecnej výkonnosti: ( rovnaké pre všetky druhy športov)

 1. Člnkový beh 4 x10m   
 2. Skok do diaľky z miesta
 3. Sed/Ľah (30 sek. )
 4. Kľuk – vzpor  (ležmo)  za 60 sek.
 5. Beh – šprint na 30 m
 • maximálny počet získaných bodov za testy všeobecnej výkonnosti je 50 .
 • ak sa uchádzač zraní počas testov všeobecnej výkonnosti, jeho ďalšie testovanie sa prerušuje. Zákonný zástupca doloží lekársku správu s dátumom konania prijímacej skúšky. V náhradnom termíne dokončí tie disciplíny, ktoré uchádzač neabsolvoval. Výsledky absolvovaných disciplín do zranenia uchádzača sa do celkového hodnotenia započítavajú.
 • pri realizácii športových testov sa budú dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • uchádzač úspešne vykoná športové testy, ak v jednotlivých disciplínach získa aspoň 1 bod  

        2.2. Športová výkonnosť, súťaž

Riaditeľ školy odpustí uchádzačovi absolvovanie športovej časti talentovej skúšky ( testy všeobecných pohybových schopností ) prezenčnou formou – fyzická prítomnosť, ak uchádzač spĺňa nasledovné kritériá:

Individuálne športy:  je reprezentant SR, účastník M SR

Kolektívne športy:    najvyššia súťaž v danom druhu športu v rámci regiónu.

Uchádzač, ktorý spĺňa uvedenú podmienku získava za športovú časť talentovej skúšky 50 bodov

Maximálny možný počet získaných bodov prijímacej skúšky (študijné kritéria + športové kritéria), ktorý môže uchádzač dosiahnuť je 78 bodov.

AD. 3 Zdravotný stav

        a)  obvodný lekár  uchádzača  sa vyjadrí, či  zdravotný stav žiaka   mu  umožní vykonávať zvýšenú športovú  záťaž a štúdium  na:

 • prihláške na strednú školu

 alebo

 • potvrdení zdravotnej spôsobilosti (zverejnené na stránke školy),  ktoré  je potrebné  doručiť škole najneskôr v deň prijímacej skúšky

        b) vyjadrenie  od  lekára,  ktorým  nedoporučuje   zvýšenú športovú záťaž,  vylučuje  prijatie uchádzača  zo zdravotných dôvodov.

V. Postup pri určovaní poradia uchádzačov po vykonaní prijímacej skúšky:

 • poradie uchádzačov sa stanoví podľa súčtu bodov za študijné výsledky a športovú časť prijímacej skúšky
 • v prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a) získaný väčší počet bodov za športové kritéria,

b) získaný väčší súčet bodov v 8. ročníku za študijné výsledky

 • výsledky talentovej skúšky budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 3 dní od ukončenia talentovej skúšky
 • škola si vyhradzuje právo neprijať maximálny počet uchádzačov  v prípade, že uchádzači nebudú spĺňať  požadované kritéria

VI. Podmienky prijatia na štúdium:

 • ukončený 9. ročník ZŠ
 • vyhovujúci zdravotný stav
 • úspešné absolvovanie talentovej skúšky

VII. Všeobecné pokyny:

 • v prípade, že sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť  prijímacích skúšok a zákonný zástupca uchádzača o tom predloží vopred písomné zdôvodnenie riaditeľovi školy, najneskôr v deň konania  prijímacej  skúšky  do   8.30 hod. . Riaditeľ  školy  uchádzačovi umožní konať  prijímaciu   skúšku v náhradnom termíne, pričom v riadnom termíne ponechá voľné miesto
 • uchádzači, budú prijatí podľa poradia (dosiahnuté body z študijných a športových výsledkov)
 • uchádzač, ktorý  pre nedostatok miesta nebol prijatý, bude v prípade uvoľnenia miesta posunutý v poradí na základe podaného odvolania riaditeľovi školy voči neprijatiu v zákonnej lehote do 5-tich dní od doručenia rozhodnutia
 • riaditeľ školy po vyhodnotení prijímacieho konania  zašle preukázateľným spôsobom  zákonnému zástupcovi uchádzača príslušné rozhodnutie.
 • potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je potrebné doručiť do školy do 25. mája 2021, napríklad cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium je zverejnené na stránke školy.
 • kritéria sa môžu aktualizovať podľa aktuálnej pandemickej situácie a hygienických opatrení.

Pre bližšie informácie o štúdiu na škole a prijímacích skúškach kontaktujte:

Upravené kritéria boli prerokované na pedagogickej rade  dňa  9.2.2021

Košice , 10.2.2021

Mgr. Pavol Blaško

riaditeľ  školy