K R I T É R I A

pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do 1.ročníka

Súkromnej strednej  športovej školy, Užhorodská 39 v Košiciach pre šk. rok 2023/2024

Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 boli vypracované v súlade  so  zákonom podľa § 62 – §68 a § 105 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §29 a §31 zákona č. 61/2015 z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č.71/1967 z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, podľa § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 65/2015 z. z. o stredných školách určuje .

I.  Termín podania prihlášky:

 • Na podanie prihlášky sú 2 možnosti.Zákonný zástupca uchádzača o štúdium na SSŠŠ prihlasuje svoje dieťa
  • na tlačive  „Prihláška na štúdium na stredné školy“ , prihláška je zverejnená na našej web stránke https://www.sssske.sk/prijimacie-konanie/ , pod kritériami Vyplnenú ju odovzdá osobne, pošle poštou  do 20. marca 2023 riaditeľovi  Súkromnej strednej športovej školy, Užhorodská 39, 04011 Košice,
  • elektronicky cez  svoj EduPage účet do 20. marca 2023
 • Zákonný zástupca uchádzača,  podáva 1 prihlášku najeden  4 –ročný študijný odbor alebo 2 prihlášky súčasne na oba študijné obory na našej škole  :
  • športové gymnázium kód 7451 J
  • športový manažment  kód 7471 M
 • Prílohy k prihláške:
  • vyjadrenie lekára z telovýchovného lekárstva NÁVRH ZOZNAMU TELOVÝCHOVNÝCH LEKÁROV
  • potvrdenie národného športového zväzu
  • prehľad športovej výkonnosti

II. Termín konania prijímacej skúšky:    

Prijímacia skúška pre všetky športy je zložená z 2 fáz. Prvá fáza je  z overenia športového výkonu a druhá fáza je psycho-diagnostické testy.

 • 1. fáza:           1.termín: 27.3.2023  o  8.00 hod.

                                    náhradný termín 14.4.2023 o 8.00 hod.

 • 2.fáza:           1.termín:  2.5.2023  o  8.00 hod.

                              2.termín: 11.5.2023 o  8.00 hod

Ak sa  nenaplní možný počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, tak druhé  kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 20. júna 2023.

III. Pozvánka na prijímaciu skúšku

Každý  uchádzač  najneskôr do 5  dní  pred konaním  prijímacej  skúšky  obdŕži  pozvánku  s pokynmi  a  kódom, ktorý  mu  bude  pridelený  v  súlade  so  znením  Zákona  o ochrane osobnosti.  Pod uvedeným kódom budú zverejnené dosiahnuté výsledky prijímacích skúšok . Na prihláške uviesť aktuálnu emailovú adresu a tel. číslo  zákonného zástupcu žiaka.

IV.  Kritéria prijímacieho konania pre obidva študijné odbory

 1. Športové kritéria
 2. Vyjadrenie lekára z telovýchovného lekárstva
 3. Potvrdenie národného športového zväzu
 4. Psycho-diagnostické testy
 5. Študijné výsledky

AD. 1 Športové kritéria:

a) Testy všeobecnej výkonnosti sa vykonávajú prezenčne, sú rovnaké pre všetky druhy športov,
zohľadňujú všeobecné pohybové schopnosti a pohlavie uchádzača. Výsledky v jednotlivých
disciplínach (5) sú hodnotené bodovou škálou od 0 do 10 bodov.


Testy všeobecnej výkonnosti:

 • Člnkový beh 4 x10m
 • Skok do diaľky z miesta
 • Sed/Ľah (30 sek. )
 • Hod 2kg plnou loptou
 • Vytrvalostný člnkový beh –beep test


b) Testy špecifické pre jednotlivé typy športov sa vykonávajú prezenčne, zohľadňujú pohlavie
uchádzača, špecifické zručnosti a pohybové schopnosti pre jednotlivé typy športov . Výsledky
v jednotlivých disciplínach (3) sú hodnotené bodovou škálou od 0 do 10 bodov.


Testy špecializovanej výkonnosti:


b1/ TESTY ŠPECIALIZOVANEJ VÝKONNOSTI (FUTBAL-FLORBAL-BASKETBAL):

 1. Herné činnosti jednotlivca (dribling – vedenie – prihrávka – streľba)
 2. Herné kombinácie (útočné – obranné)
 3. Hra (prípravná hra)


b2/ TESTY ŠPECIALIZOVANEJ VÝKONNOSTI ( OSTATNÉ ŠPORT)

 1. Člnkový beh 10 x 5 metrov
 2. Výdrž v zhybe
 3. Jacíkov test
 • Športové výsledky – bodovanie je rovnaké pre obe pohlavia.
KLASIFIKÁCIA → ŠPORTOVÝ STATUS + ŠPORTOVÉ ÚSPECHY
 POTVRDENIE
A) Národný športový zväz          (asociácia, federácia)B) Športový klub
BODY1. ROČNÍK
10 + 10 = 20reprezentant SR + účasť na MS, ME, OH mládeže
8 + 8 = 16hráč / pretekár → 1. najvyššia súťaž SR + medailové umiestnenia
6 + 6 = 12hráč / pretekár → 2. najvyššia súťaž SR + medailové umiestnenia
4 + 4 = 8hráč / pretekár → krajská súťaž + medailové umiestnenia
2 + 2 = 4hráč / pretekár → okresná súťaž + medailové umiestnenia
0
 • podrobný opis disciplín je uvedený na našej web stránke pod kritériami: https://www.sssske.sk/prijimacie-konanie/
 • maximálny počet získaných bodov za testy všeobecnej výkonnosti je 50 b., za testy špecifické 30 b., športové výsledky  20 b spolu 100 bodov
 • ak sa uchádzač zraní počas športových testov, jeho ďalšie testovanie sa prerušuje. Zákonný zástupca doloží lekársku správu s dátumom konania prijímacej skúšky. V náhradnom termíne dokončí tie disciplíny, ktoré uchádzač neabsolvoval. Výsledky absolvovaných disciplín do zranenia uchádzača sa do celkového hodnotenia započítavajú.
 • pri realizácii športových testov sa budú dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • uchádzač úspešne vykoná športové testy, ak v jednotlivých disciplínach získa aspoň 1 bod

AD. 2 Zdravotný stav

 • K zdravotnému stavu uchádzača sa vyjadruje lekár so špecializáciou telovýchovné lekárstvo. Škola zabezpečila zdravotné prehliadky s možnosťou výberu, kde zákonný zástupca musí vopred objednať uchádzača:
 1. CENTRUM PREVENTÍVNEJ A ŠPORTOVEJ MEDICÍNY ( CPaŠM)

Poliklinika,  Trieda SNP 1, Košice,  3.poshodie

Kontakt: 055 643865  pre telefonické nahlásenie sa na prehliadku denne medzi 14:00 a 15:00 h.

Poisťovňa UNION a DOVERA prepláca svojim poistencom sumu 20 €.

2. ŠPORT – ARTRO CENTRUM

Nemocnica AGEL Košice –Šaca, Lúčna 512/55, Košice –Šaca,

Kontakt: 055/7234313 pre telefonické nahlásenie sa na prehliadku

3. Škola akceptuje vyjadrenie  a od iných telovýchovných  lekárov

 • lekár  sa vyjadrí, či  zdravotný stav uchádzača   mu  umožní vykonávať zvýšenú športovú  záťaž a štúdium. Vyjadrenie lekára môže byť:
  • na prihláške na strednú školu ak sa podáva v papierovej podobe
   • alebo
  • na potvrdení zdravotnej spôsobilosti (zverejnené na stránke školy),  ktoré  je potrebné  priložiť k elektronicky  podanej prihláške, alebo  doručiť škole najneskôr v deň prijímacej skúšky
 • škola preplatí zákonnému zástupcovi cenu lekárskej prehliadky v septembri 2023 v plnej výške všetkým prijatým uchádzačom, ak budú žiakmi školy aj po 15.9.2023
 • vyjadrenie lekára,  ktorý  nedoporučuje   zvýšenú športovú záťaž,  vylučuje prijatie  uchádzača      zo zdravotných dôvodov.

AD.3 Potvrdenie národného športového zväzu

Zákonný zástupca uchádzača je povinný pred prijímacími skúškami požiadať národný športový zväz pre daný šport o  potvrdenie, že uchádzač je  uvedený v zozname talentovaných športovcov národného športového zväzu.  Toto potvrdenie tvorí prílohu k prihláške,  alebo je možné ho doručiť škole najneskôr v deň prijímacej skúšky. ( tlačivo je zverejnené na web stránke školy, akceptujeme aj iné tlačivo.)

AD.4 Psycho-diagnostické testy

Psycho-diagnostickým testom sa podrobia všetci uchádzači a sú rovnaké pre všetky druhy športy. Zisťujú sa predpoklady uchádzačov pre vrcholový šport, športové zaťaženie a zvládnutie športu a vzdelávania. Výsledky  psycho-diagnostického testovania majú odporúčací charakter. Uchádzač za testy môže dosiahnuť body podľa výsledkov testov a vyjadrenia psychológa:

 • odporúča                    15 b
 • odporúča s rizikom   10 b
 • neodporúča:                  0 b

Pri realizácii psycho-diagnostických testov sa budú dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

AD.5 Študijné výsledky:

Každý uchádzač získava bodové ohodnotenie za prospech na ZŠ.  Do výpočtu  prospechu sa započítavajú známky z polročnej klasifikácie 9. ročníka z týchto predmetov: slovenský jazyk, matematika, biológia, dejepis, geografia, fyzika, chémia. Uchádzač získava bodové  ohodnotenie   za prospech z uvedených predmetov takto:

                                              za známku 1  získava  5 body

                                              za zámku   2  získava  4 body

                                              za známku 3 získava   2 bod

                                              za známku 4  získava  0 bodov 

  maximálny možný počet získaných bodov je 35.

V prípade, že žiak má na prihláške z daného  predmetu z polročnej klasifikácie  v 9. ročníku uvedené „absolvoval,“ tak toto hodnotenie bude nahradené  známkou z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

Maximálny možný počet získaných  bodov  prijímacej skúšky (športové kritéria + psychologické odporúčanie +študijné kritéria ) , ktorý môže uchádzač dosiahnuť  je  150  bodov.

V. Postup pri určovaní poradia uchádzačov po vykonaní prijímacej skúšky:

 • poradie uchádzačov sa stanoví podľa súčtu bodov za športové výsledky, psychologické odporúčanie a  študijné výsledky prijímacej skúšky
 • v prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
  • získaný väčší počet bodov za športové kritéria,
  • získaný väčší počet bodov z psycho-diagnostických testov
  • získaný väčší súčet bodov v 8. ročníku za študijné výsledky
 • výsledky talentovej skúšky budú zverejnené na webovej stránke školy 19.5.2023
 • škola si vyhradzuje právo neprijať maximálny počet uchádzačov  v prípade, že uchádzači nebudú spĺňať  požadované kritéria

VI. Podmienky prijatia na štúdium:

 • ukončený 9. ročník ZŠ
 • vyhovujúci zdravotný stav
 • potvrdenie národného športového zväzu
 • úspešné absolvovanie talentovej skúšky

VII. Zápis prijatých uchádzačov:

Platí pre oba  študijné odbory:   zákonný zástupca žiaka do  24.5.2023  zašle (poštou, osobne, emailom, cez edupage) do školy potvrdenie o nastúpení uchádzača  do našej školy.  (tlačivo je na )

VIII. Všeobecné pokyny:

 • v prípade, že sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť  prijímacích skúšok a zákonný zástupca uchádzača o tom predloží vopred písomné zdôvodnenie riaditeľovi školy, najneskôr v deň konania  prijímacej  skúšky  do   8.30 hod., tak riaditeľ  školy  uchádzačovi umožní konať  prijímaciu   skúšku v náhradnom termíne,
 • zoznam prijatých uchádzačov podľa poradia (dosiahnuté body športové kritéria + psychologické odporúčanie + študijné kritéria)  škola zverejní na svojom webovom sídle 19. mája 2023.
 • uchádzač, ktorý  pre nedostatok miesta nebol prijatý, bude v prípade uvoľnenia miesta posunutý v poradí na základe podaného odvolania riaditeľovi školy voči neprijatiu v zákonnej lehote do 5- tich dní od doručenia rozhodnutia
 • riaditeľ školy po vyhodnotení prijímacieho konania  zašle preukázateľným spôsobom  zákonnému zástupcovi uchádzača príslušné rozhodnutie.
 • zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie
 •  kritéria sa môžu aktualizovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a hygienických opatrení.

Pre bližšie informácie o štúdiu na škole a prijímacích skúškach kontaktujte:

Košice , 20.1.2023

Mgr. Pavol Blaško

riaditeľ  školy